บริการของเรา

ปรัชญาการทำงานของทีม เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น คือ เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของนักเรียน/นักศึกษาไทย ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ รับฟัง ให้คำปรึกษา วางแผน ดูแล ช่วยแก้ปัญหา จริงใจ รับผิดชอบ ประสานงานจนทุกภาระกิจบรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ เพื่อให้การศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างแดน ของนักเรียน/นักศึกษา และครอบครัว ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง

เราให้บริการแบบครบวงจร แก่นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานทูต สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการศึกษาต่อ หรือเพื่อการฝึกอบรม ในต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ฯลฯ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพ อาชีวศึกษา และการเรียนภาษาเพิ่มเติม ทั้งแบบระยะสั้นและยาว

 • แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาอื่นๆ แบบครบวงจร
 • นำเสนอข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร  ระเบียบการ และขั้นตอนการสมัครเรียน
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสถาบัน ทำเลที่ตั้ง และการเดินทาง
 • ประเมินประมาณการค่าใช้จ่าย และสรุปงบประมาณค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสาร ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการสมัครเรียน
 • รับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
 • การคำแนะนำเกี่ยวกับำการขอวีซ่าเพื่อเข้าเรียนต่อในต่างประเทศ
 • แนะนำข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง อาทิ ให้รายละเอียดและประสานงานจัดหาที่พัก ที่เหมาะสมและถูกใจ
  จัดรถรับที่สนามบินและไปส่งยังที่พักที่จัดหาไว้เมื่อเดินทางไปถึงต่างประเทศ
 • แนะนำการใช้บริการธนาคารในต่างประเทศ และวิธีการที่คุ้มค่า สะดวกและปลอดภัย
 • จัดหาตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน และราคาพิเศษตามฤดูกาล
 • จัดทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 • แนะนำหน้าที่และสิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับในฐานะนักศึกษาต่างชาติในประเทศนั้นๆ
 • ดูแลและให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่ศึกษา/ดูงานในต่างประเทศ
 • ดูแลรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาไทย ในขณะที่เรียนอยู่ในต่างประเทศ
 • จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาและเสริมสร้างประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดเรียน
 • จัดโปรแกรมศึกษาดูงาน ฝึกอบรมในต่างประเทศ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
 • เป็นที่ปรึกษาและประสานงานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย กับองค์กร/สถาบัน ในต่างประเทศ

 

ข้อดีของการเลือกใช้บริการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ

 • บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ที่ทันสมัยและน่าสนใจ ของสถาบันต่างๆ  ในหลากหลายประเทศ ที่สามารถนำมาคัดกรองและนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการ ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของแต่ละหลักสูตรและสถาบันการศึกษาให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการและคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไข ของที่นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครอง แต่ละบุคคล
 • บริษัทฯ สามารถให้รายละเอียดของหลักสูตร ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และระเบียบการ ขั้นตอนการสมัครเรียน และดำเนินการอย่างเป็นระบบและถูกขั้นตอน ทำให้การสมัครเรียนต่อ ของนักเรียน/นักศึกษานั้นถูกต้อง สมบูรณ์และสะดวกยิ่งขึ้น
 • ด้วยระบบการศึกษาที่แตกต่างกันของประเทศไทยและในต่างประเทศ ทำให้การไปศึกษาต่อในต่างประเทศอาจจจะต้องมีช่วงเวลาเรียนเสริมเพื่อปรับระดับวุฒิ และความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาให้เหมาะสม บริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลในการหา หลักสูตร โรงเรียนหรือสถาบันที่เหมาะสม ตามระยะเวลา งบประมาณ และจุดประสงค์ ดังกล่าว
 • ด้วยความหลากหลายและเกณฑ์กำหนดต่างๆ ของสถาบันแต่ละแห่ง ทำให้การสมัครเรียนด้วยตนเองโดยตรงของนักเรียน/นักศึกษา อาจจะไม่ราบรื่นเสมอไป อาทิ อาจติดขัดด้านภาษาและการความเข้าใจในกฎระเบียน ธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกัน การสื่อสารที่ต้องใช้เวลาและช่องทางที่เหมาะสม แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงาน เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น ทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสาร เจรจา ประสานงาน รับส่งเอกสาร ติดตามผล ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สะดวกสบาย และประสบความสำเร็จ กับทั้งสองฝ่าย
 • สถาบันต่างๆ อาจมีทุนการศึกษา หรือส่วนลดค่าเล่าเรียน มอบให้นักเรียน/นักศึกษาจากประเทศไทยในบางช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ มักจะทราบก่อนและสามารถชี้แนะ นักเรียน/นักศึกษาให้สมัครและเข้าถึงทุนเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ติดตามผลการสมัคร เจรจา ดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • หากมีข้อติดขัดหรือความไม่เข้าใจระหว่างนักเรียน/นักศึกษา และสถาบัน บริษัทฯ จะเป็นตัวแทนและผู้ประสานงานให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและหาบทสรุปที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
 • ในกรณีส่วนใหญ่ การใช้บริการอย่างมืออาชีพของ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น มักจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Further Education loading . . .

Scroll Up