Toorak College

aus-toorak-building

  • วิทยาลัยทูแรค (Toorak College #00349D) เป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับมัยมศึกษาหญิงล้วน แบบมีหอพัก ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 140 ปีนับตั้งแต่ปี 1874
  • ตั้งอยู่ในเขต Mornington Peninsula ซึ่งเป็นเขตเมืองชายทะเล ทางตอนใต้ของนครเมลเบิร์น
  • จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นปีที่ 12 โดยในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นปีที่ 4 สามารถรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ในขณะที่ระดับชั้นปีที่ 5 ถึงชั้นปีที่ 12 จะเป็นการศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้น
  • ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้อาจารย์ได้เข้าถึงความต้องการการเรียนของนักเรียนแต่ละคน และ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ที่จะทำให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มาตรฐานการการเรียนการสอนของวิทยาลัยทูแรค เป็นที่ยอมรับด้วย จำนวนนักเรียนสูงถึง 40 % ของนักเรียน VCE ที่ได้รับ ATAR มากกว่า 90 ในปี 2015
  • เสริมสร้างการเรียนรู้นอกตำราเรียน ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ กิจกรรมกีฬา รวมทั้งการทัศนศึกษาทั้งในและนอกประเทศออสเตรเลีย
  • เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน เช่น ห้องออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน สนามเทนนิส รวมถึงสระว่ายน้ำอุ่น
  • สร้างประสบการณ์ใหม่ในการดำเนินชีวิต ร่วมกับเพื่อน ๆ นักเรียนต่างชาติ ภายในหอพักของวิทยาลัยที่สะดวก และปลอดภัย

aus-toorak-students

  • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up