Whitefriars College

aus-whitefriars-banner

 • Whitefriars College # 01680Gโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนชายล้วน แบบพักกับครอบครัวชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการดูแลนักเรียนต่างชาติ เป็นเวลามากกว่า 17 ปี
 • เนื่องด้วยเป็น Catholic Collage ที่ยึดหลักการจัดศึกษาตามคำสอนของศาสนาคริสต์ จึงทำให้ รูปแบบการเรียนการสอนที่ Whitefriars ไม่ได้เน้นเฉพาะแค่ด้านวิชาการ แต่ยังเน้น ถึงด้านระบบสัมพันธภาพที่ดีภายในโรงเรียนทั้งกับเพื่อนนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน
 • ระบบการศึกษาของ Whitlefriars จัดให้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนแต่ละชั้นปี โดยการให้นักเรียนรุ่นพี่ช่วยสอนเสริมแก่นักเรียนรุ่นน้อง

aus-whitefriars-studnet

 • นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อปูทางไปสู่การเข้าเรียนในวิชาทั่วไปได้อย่างมั่นใจและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
 • โดดเด่นด้วยแขนงวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ที่ครบถ้วนและทันสมัย จำนวนมากถึง 7 ห้อง
 • ตอกย้ำคุณภาพการเรียนการสอนด้วยความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ การบริหาร ศิลปะและการแสดง รวมทั้ง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Tablet) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นปีที่ 7 – ชั้นปีที่ 12
 • เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการกีฬา ด้วยสนามฟุตบอลขนาดใหญ่จำนวน 3 สนาม และ โรงยิม อีก 2 แห่ง
 • ดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดด้วยโปรแกรม Pastoral Care ที่ส่งเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียนและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
 • การเรียนที่วิทยาลัย Whitefriars เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติ ด้วยจำนวนนักเรียนท้องถิ่นมากถึงกว่า 1,200 คน และนักเรียนต่างชาติกว่า 50 คน จากทั่วทุกมุมโลก
 • นอกจากนี้ การอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวท้องถิ่น (Homestay) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต การดูแลตัวเอง รวมทั้งการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน
 • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up