Flinders University

aus-flinders-u-building

  • Flinders University # 00114A เป็น หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีสุดของโลก กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี (Times Higher Education Ranking 2015)
  • ด้วยการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ Flinders University เป็นมหาวิทยาลัยที่แห่งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย (Innovative research)
  • ตอกย้ำคุณภาพด้านงานวิจัย ด้วยผลงานวิจัยมากกว่า 90% ของมหาวิทยาลัย Flinders อยู่ในระดับมาตรฐาน หรือ สูงกว่าระดับมาตรฐานโลก โดยการจัดอันดับของหน่วยงานด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของรัฐบาลออสเตรเลีย (the Australian Federal Government 2015)
  • นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Flinders ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เช่น นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Science) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Health Science) และ การพยาบาล (Nursing)

aus-flinders-nursing-health

  • ในด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่่างชาติ มหาวิทยาลัย Flinders ยังร่วมมือกับศูนย์ภาษาเอกชนหลายแห่ง ในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย
  • ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 24,000 คน และมากกว่า 10 % เป็นนักศึกษาต่างชาติ ทำให้มหาวิทยาลัย Flinders เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่เอื้อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก
  • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up