TAFE Queensland Skills Tech

aus-tafe-skilltech-banner

  • TAFE Queensland Skills Tech # 02014M เป็นกลุ่มวิทยาอาชีวศึกษา ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอนช่างเทคนิค ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบริสเบิน โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
  • เปิดหลักสูตรที่เน้นทางด้านช่างในแผนก เครื่องยนต์ การก่อสร้าง และไฟฟ้า รวมทั้งหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย
  • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up