Box Hill Institute of TAFE

 • Box Hill Institute of TAFE # 02411J ได้รับการยอมรับว่า เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ด้วยรางวัลต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย
  • Winners of the Large Training Provider of the Year 2012
  • Winners of the International Training Provider of the Year 2013
  • Finalists in for the Large Training Providers of the Year Award for 2015
  • Victorian Large Training Provider of the year 2016

Aus Box Hill Largest provider 2016

 • เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟ จากใจกลางเมืองเมลเบิร์น เพียง 30 นาที
 • ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ชาวเอเชีย ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐวิคตอเรีย
 • ให้บริการจัดหาที่พักแบบ Homestay พร้อมรถรับจากสนามบิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Aus Box Hill student 1

 • พรั่งพร้อมด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญาตรี (Diploma) ปริญญาตรี (Bachelor Degree) และ ปริญญาโท (Master)
 • รูปแบบการเรียนการสอนที่ Box Hill TAFE จะเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

Aus Box Hill student skill

 • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โทร 02 637 8778

Further Education loading . . .

Scroll Up